Publications

Botimet: Kristaq Traja

 • “Të Drejtat e Njeriut, Jurisprudenca e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut”, Buletin Ligjor, Vëll. I, II, III, IV, Botim i QSHDNJ, 2009.
 • “Mbi natyrën e procesit gjyqesor”, 2004.
 • “Fetë dhe Civilizimet në Mijëvjeçarin e Ri - Rasti i Shqipërisë", Botim i QSHDNJ i vitit 2003.
 • “Letrat e Federalistit”, Aleksandër Hamilton, Xhejms Medison, Xhon Xhej (perkthim), Tiranë, 2003.
 • “Demokracia në Amerikë”, Përkthim i Alexis de Tocqueville, botim i vitit 2002, Tiranë
 • “Drejtësia Kushtetuese”, (2000), Shtëpia botuese SOROS & SHB Argeta, Kristaq Traja

Artikuj shkencorë  botuar në  revista te specializuara juridike

 • Filozofia e Konventës Evropiane.
 • Feja dhe e Drejta – Përbërës të rendit social dhe të ndërgjegjes.
 • Konstitucionalizmi.
 • Precedenti – Natyra juridike e vendimeve të Gjykatës së Lartë.
 • Karakteristika e sistemit të të drejtave themelore në Kushtetutën e Shqipërisë.
 • Procesi i rregullt ligjor.
 • Probleme të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut.
 • Historical background, nature and mechanism of the ECHR.
 • Funksionimi i Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.
 • The concept of fait trial and the Convention.
 • Koncepti konventor i gjykimit të drejtë dhe kushtetuta ruse.

Botimet: Thimjo Kondi

 • Botime periodike për të drejtën civile dhe procedurën civile në revisten “ Drejtësia”
 • Artikuj për të drejtat e njeriut në revistën “ Të Drejtat e Njeriut”, Qendra Shqiptare për Të Drejtat e Njeriut.
 • Riflessioni sul giudizzio di Costituzionalita in Albania, ( botura në revistën italiane “ Sistemi Giuridici del Mediterraneo”. Ricerche e Studi 2. Edizioni G. Giappichelli-ISPROM, Torini, 2008).
 • “Reestablishing the Rule of Laë in Albania”, kumtesë e mbajtur me rastin e 50 vjetorit të Deklaratës Universale Të Të Drejtave Të Njeriut, Qershor 1998, Vjenë.
 • Some aspects of judicial revieë in Albania and the role of the Courts of Justice
 • Atti del seminario di Trieste, 13 -14 December 1999. ( Quaderni del Dipartamento di Scienze Giuridiche. Universita degli Studi di Trieste.
 • Mjetet proceduriale që përdoren në Shqipëri lidhur me interpretimin uniform të ligjeve nga Gjykata e Lartë e Republikës së Shqipërisë. ( Mbajtur në Konferencën e Kryetarëve të Gjykata Të Larta të vendeve Europiane. Varshavë, 13 Tetor 2000).
 • Shqyrtimi gjyqësor i ligjshmërisë së akteve administrative. ( Revista “ Jeta Juridike” e Shkollës së Magjistraturës, nr. 1 dhe 2. Qershor, Nëntor 2002).
 • Efektet e akteve administrative ndaj lirisë së kontraktimit. ( Botim në revistën “Avokatia”, nr.1, Janar 2012).
 • Botimi në revistën e Universitetit Europian të Tiranës. ( Për vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë për kthimin dhe kompensimin e pronave subjekteve të shpronësuar).
 • Pushteti Gjyqësor në Republikën e Shqipërisë: Arritje dhe sfida në procesin e reformimit të tij. ( Kumtesë e botuar në librin me titull “ Realiteti i sotëm shqiptar dhe sfidat e ardhshme kushtetuese e ligjore”. Botimet “Toena”. Tiranë 2012).